Traducció jurídica: per a què?

La traducció jurídica, com hem dit al post anterior, és la traducció de textos legals d’un idioma a un altre. El motiu pel qual és necessària la traducció pot ser de diversa índole. Vegem-ho.

Moltes vegades una persona ha de signar un determinat document en un altre idioma – la compra-venda d’un immoble a l’estranger, per exemple – i abans de fer-ho necessita, òbviament, llegir i entendre el que està a punt de signar, amb la qual cosa necessitarà tenir el text original traduït a la seva pròpia llengua, per tal de saber què és exactament el que signarà.

A més, en aquests casos, segurament tindrà també l’assessorament d’un advocat, que li aconsellarà sobre l’operació i li podrà donar les dades més rellevants. Tot i que, naturalment, és aconsellable que sigui la pròpia persona qui pugui llegir el document legal en qüestió, i si no coneix l’idioma en el que està redactat, o no té un nivell adequat per a una bona comprensió, pot encarregar la traducció jurídica del mateix. En molts casos, també, pot ser la pròpia persona que tradueix el text, si també és advocat, qui li informi  sobre les conseqüències jurídiques del contingut legal del document a ser traduït. Aquesta pot ser una possibilitat molt interessant i pràctica per al client.

Les administracions públiques també necessiten en moltes ocasions la traducció de documents de caire jurídic. Així, per exemple, en els territoris amb dues – o més – llengües oficials, les lleis que es publiquen al diari oficial corresponent, s’hauran de publicar en molts casos en totes les llengües oficials. Seria el cas de Catalunya, per exemple, on el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (“DOGC”) es publica en català i castellà.

O si aquesta administració pública signa un conveni de col·laboració o memoràndum d’entesa (el que es anglès seria un memorandum of understanding) amb una administració pública estrangera, normalment el text es signarà en dos idiomes, o si es signa en anglès, sempre s’haurà de traduir a la llengua pròpia de cadascú dels territoris. Les administracions públiques, doncs, també fan servir la traducció jurídica en la seva activitat diària.

Aquests són només dos exemples de casos en què es necessita el servei d’un traductor jurídic, però com veurem en propers posts, la casuística és molt gran, i els clients, molts diversos.

Fins el proper post, i, com sempre, gràcies per llegir-nos!