Sebastià Esteban Gurdulich
Advocat col·legiat a l’ICAB núm. 30.622
Traductor jurídic
info@estebangurdulich.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Sebastià Esteban Gurdulich, com a titular del domini, informa els Usuaris i clients de la política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Sebastià Esteban Gurdulich

NIF: 47719988W

Domicili: Josep Maria de Sagarra 91, 1er, 08402 Granollers (Barcelona)

Adreça electrònica: esteban@icab.cat

Lloc web: www.estebangurdulich.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de les seves dades de caràcter personal és facilitar-los informació sobre els serveis, atendre les seves consultes, prestar-los els serveis sol·licitats, informar-los sobre canvis en les polítiques de Cookies i de privacitat i altres dades relatives a aquesta pàgina web i els serveis prestats, realitzar gestions comercials, administratives i legals necessàries per a l’enviament d’informació, prestació dels serveis i facturació, i atendre qualsevol requeriment de les autoritats administratives, judicials o per imperatiu legal.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és el seu consentiment, atorgat per desenvolupar les activitats anteriorment descrites, que es sol·licita en el moment de la recollida de les seves dades de caràcter personal, mitjançant el marcat de la casella corresponent.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les seves dades de caràcter personals que recollim, seran tractades per nosaltres, d’acord amb la finalitat del tractament anteriorment descrita. Les seves dades de caràcter personal no seran objecte de cessió o transferència a tercers.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES DE DADES

No farem cessions i/o transferències de les seves dades de caràcter personal.

DRETS EN RELACIÓ A LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Vostè, com a titular de les seves dades de caràcter personal, té dret a revocar en qualsevol moment el seu consentiment prèviament manifestat (revocació). Així mateix, té dret a obtenir informació sobre les seves dades objecte de tractament (dret d’accés), a corregir i modificar les seves dades (dret de rectificació o supressió), a que les seves dades siguin suprimides en cas de ser inadequades o excessives (dret de cancel·lació), a que no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o al seu cessament (dret d’oposició), a la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal (limitació del tractament), a que les seves dades de caràcter personal no siguin objecte de decisions automatitzades (dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades), i a facilitar-nos les seves dades de caràcter personal per tal que puguem transmetre-les a un altre responsable (dret a la portabilitat de les dades).

Vostè pot exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’una comunicació electrònica a esteban@icab.cat indicant com a assumpte “Protecció de Dades”.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran conservades per nosaltres per tal de poder atendre la finalitat per la qual han estat facilitades; durant la durada de la relació comercial i, en tot cas, per un període de 2 anys – o el que reglamentàriament i legislativament s’especifiqui – per tal de poder atendre requeriments de les autoritats administratives i/o judicials.

MESURES DE SEGURETAT

L’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a fi de protegir i garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal, i el seu tractament d’acord amb les finalitats descrites.

CANVI EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’informem que la present política de privacitat podrà ésser modificada, d’acord amb els canvis legislatius i/o reglamentaris que es puguin produir en el futur, o per canvis que es puguin produir en la present pàgina web i en els nostres serveis, motiu pel qual considerem que s’hauria de consultar i llegir per part seva de forma periòdica.

CONTACTE

Pot contactar amb nosaltres en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’una comunicació electrònica a l’adreça esteban@icab.cat indicant a l’assumpte “Consulta Protecció de Dades”.